PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

1. Spoločnosť Happy Travel.sk, s.r.o. Štúrova 33, 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO:46915206, prevádzkovateľ www.happytravel.sk. (ďalej len „usporiadateľ“) organizuje v termíne od 15.4.2024 do 30.8.2024 na území Slovenskej republiky súťaž s názvom “Súťaž o dovolenku” (ďalej ako „súťaž“).

2. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá k právnym úkonom. Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba, ktorej bola obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom či bola spôsobilosti k právnym úkonom zbavená, môže byť účastníkom iba v zastúpení svojho zákonného zástupcu alebo iného oprávneného zástupcu. Účastník musí mať adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a v čase konania súťaže musí splniť podmienky pre zapojenie sa do súťaže.

3. Do súťaže sa zapojí každý účastník, ktorý počas jej trvania zaregistruje pokladničný doklad, preukazujúci konzumáciu akéhokoľvek pokrmu na prevádzkach bistier : BISTRO CESTOVKA na adresách : NITRA, Podzámska 18/A, BRATISLAVA, Dunajská 27, PIEŠŤANY, Nálepkova 28.        

4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel/ka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťažiach, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaží, nebudú do súťaží zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľom písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťažiach, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

5. Hlavnou výhrou v súťaži je letecká dovolenka do EGYPTA do hotela pre dve osoby.
Dovolenkový balíček zahŕňa: 2 obojsmerné letenky v ekonomickej triede na trase  Piešťany - Egypt - Piešťany 2 kusy príručnej batožiny, 2 kusy batožiny do podpalubia, ubytovanie na 7 nocí v dvojlôžkovej izbe v hoteli podľa výberu usporiadateľa, služby all inclusive, transfer letisko - hotel - letisko.  Termín tohto dovolenkového zájazdu určií usporiadateľ.

Ďalej počas trvania súťaže usporiadateľ vyžrebuje troch vedľajších výhercov, ktorí získajú balíček reklamných predmetov podľa výberu usporiadateľa. 

6. Výherca hlavnej výhry do Egypta bude vyžrebovaný usporiadateľom do 30.8.2024 spomedzi všetkých zapojených účastníkov a po vyžrebovaní sa overí autenticita dokladu.  

Výherca bude informovaní o výhre prostredníctvom verejného postu na sociálnych sieťach  usporiadateľa a zapojením sa do súťaže dávajú súhlas na zverejnenie mena a fotografie. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Spôsob prevzatia alebo doručenia výhry dohodne usporiadateľ s výhercom individuálne po oznámení výsledkov súťaže. Výherca nie je povinný výhru prijať. Pokiaľ výherca výhru odmietne, do 48 hodín nebude reagovať na e-mail usporiadateľov s oznámením o výhre, alebo neuvedie pravdivé či úplné osobné údaje, jeho nárok na výhru zaniká a usporiadatelia si vyhradzujú právo vyžrebovať nového výhercu spomedzi ostatných účastníkov zapojených do súťaže, prípadne výhru zrušiť. 

Podmienkou odovzdania výhry je súhlas výhercu s posielaním fotodokumentácie z pobytu  v Egypte priamo usporiadateľovi. Podmienkou  je fotografia samotného výhercu v destinácii i pri preberaní ceny. 

7. Usporiadatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhry, ktoré neboli spôsobené jeho zavineným konaním, resp. opomenutím. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Usporiadatelia nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s doručením, uplatnením, resp. využitím výhry. Usporiadatelia nezodpovedajú za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty či iného poštového dopravcu - kuriéra. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodu kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom účastník nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaží. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním účastníka, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ je oprávnení bez náhrady pozmeniť alebo upraviť VPS. VPS môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažami, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaží za jediné, úplné a konečné. Usporiadatelia v žiadnej forme neručia za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťažiach alebo z nedostupnosti internetového serveru. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

9. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení VPS rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu trvania súťaží a po ich skončení. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa týchto súťaží je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaží vylúčení.

10. Účasťou v súťaži je účastník oboznámený so Zásadami a pravidlami ochrany osobných údajov a Ochranou osobných údajov, ktoré sú verejne prístupné na webe usporiadateľa.

11. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a v písomnej podobe sú uložené v sídle usporiadateľa.